O programie Erasmus+

Projekt ERASMUS+

Co to jest ?

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

Łączna orientacyjna pula środków finansowych programu na siedem lat (2014–2020) w ramach działu 1 budżetu UE wynosi 14,774 mld euro, a w ramach działu 4 budżetu UE wynosi 1,680 mld euro. Roczny budżet przyjmuje władza budżetowa. Poszczególne kroki związane z przyjmowaniem budżetu UE można prześledzić pod adresem: http://ec.europa.eu/budget/documents/budget_current_year_en.htm

Projekt ERASMUS+ w EZN

Czym jest dla uczniów naszej szkoły ?

Elektroniczne Zakłady Naukowe w roku szkolnym 2016/17 przystąpiły Elektroniczne Zakłady Naukowe przystąpiły w roku szkolnym 2016/2017 do Projektu „Europejskie praktyki zawodowe dla uczniów EZN” . Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Akcji 1. Programu Erasmus +.

W wyniku rekrutacji przeprowadzonej we wrześniu 2015 r do Projektu „Europejskie praktyki zawodowe dla uczniów EZN” realizowanego przez Elektroniczne Zakłady Naukowe im. Fryderyka Joliot-Curie zostało zakwalifikowanych 45 osób.

Głównym koordynatorem projektu praktyk jest pan Marek Prokopowicz – pracownik Działu Obsługi Projektów Rozwojowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz doktorant w Instytucie Marketingu.

Do Hiszpanii i Włoch wyjedzie 35 uczniów z klas o profilu technik informatyk, 5 uczniów z klasy o profilu technik elektronik oraz 5 uczniów z klasy o profilu technik mechatronik. 

W ramach projektu uczniowie będą mieli możliwość :

 • odbycia praktyki zawodowej w zagranicznej firmie lub organizacji
 • przygotowanie językowe 30h (angielski) + 15h (włoski/hiszpański)
 • przygotowanie kulturowe 15h
 • szkolenie z przygotowywania CV, LM 2h
 • dyżury pracownika projektowego w szkole 25h
 • zakwaterowanie i transport do miasta docelowego oraz bilety komunikacji publicznej
 • ubezpieczenie OC, NNW, KL (jeśli nie posiada ubezpieczenia KL w Polsce)
 • program kulturowy na miejscu praktyk (wycieczki)
 • kieszonkowe i/lub wyżywienie
 • opiekę nauczyciela i partnera zagranicznego na miejscu
 • certyfikat odbycia praktyk oraz certyfikat Mobility Pass

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny i jest formą nagrody dla najlepszych uczniów (rekrutacja odbyła się na podstawie ogłoszonego regulaminu rekrutacji). Wszystkie koszty projektu tzn. koszty zajęć przygotowawczych, podróży, zakwaterowania, przejazdów lokalnych, kieszonkowego na wyżywienie finansowane są w pełni przez Unię Europejską

Po powrocie do kraju praktykanci otrzymają dokument Europass-Mobilność, potwierdzający zdobyte przez nich kompetencje i umiejętności, który jest wydawany przez Krajowe Centrum Europass w Warszawie, a uznawany w całej Unii Europejskiej. Udział w Projekcie poświadczą także certyfikaty ukończenia praktyk i certyfikaty językowe.

Wywiad Dyrektor Wilińską i Koordynatorem praktyk Markiem Prokopowiczem